Gebruiksovereenkomst

Wij bieden u gratis toegang tot draadloos internet, onder de voorwaarde dat u zich houdt aan onderstaande beperkingen. In het geval u zich niet aan die beperkingen houdt, behouden we ons het recht voor uw internettoegang zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen. Als u zich niet aan de voorwaarden wenst te houden, dan heeft u geen toegang tot deze dienst.

De dienst: draadloos internet

De gratis toegang tot internet wordt via een hotspot aangeboden aan bezoekers van Sporthal Zwolle-Zuid. U gebruikt deze dienst voor eigen risico. Sporthal Zwolle-Zuid geeft geen garantie over de werking van de dienst en is gerechtigd deze te allen tijde uit te schakelen. Sporthal Zwolle-Zuid, werknemers, tussenpersonen en leveranciers zijn in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte, bijzondere, punitieve of incidentele schade, gevolgschade of enige andere schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot vertraagde diensten, verwijderde bestanden, virussen, diefstal, of de wijziging van de computer van een gebruiker, voortvloeiend uit, of op de een of andere wijze verband houdend met het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de dienst of onderdelen daarvan. De verbinding via de hotspot is een directe onbeveiligde verbinding naar delen van internet. Sporthal Zwolle-Zuid geeft geen garanties omtrent uw privacy of de veiligheid van de verbinding. Zoranet behoudt zich het recht voor om het netwerkverkeer in de gaten te houden, te filteren of te beschermen wanneer we dat noodzakelijk achten voor verbetering van de dienst.

Uw verantwoordelijkheden

U bent volledig verantwoordelijk voor de handelingen die u via deze dienst verricht, gegevens die u verspreidt en bestanden die u downloadt, opent en/of bekijkt. Sporthal Zwolle-Zuid kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor handelingen die u uitvoert tijdens het gebruik van deze Wi-Fi dienst of schade die u bij dat gebruik ondervindt. Sporthal Zwolle-Zuid zal in alle gevallen meewerken aan gerechtelijke onderzoeken en op rechterlijk bevel zonder enig voorbehoud alle gevraagde informatie over gebruik aan autoriteiten ter beschikking stellen.

Het is u niet toegestaan om Sporthal Zwolle-Zuid Wi-Fi te gebruiken voor:
• Het plaatsen of posten van kwetsende, aanstootgevende, bedreigende berichten of spam.
• Het verzenden van grote hoeveelheden spam of andere (e-mail, chat, etc.) berichten.
• Het posten of verzenden van virussen of andere schadelijke items
• Iedere poging tot inbreuk op de beveiliging van welk computernetwerk dan ook.
• Het zoeken van toegang tot kwetsende of aanstootgevende sites die pornografisch of anderszins aanstootgevend materiaal bevatten.
• Het zonder toestemming verzenden of downloaden van welk auteursrechtelijk beschermd materiaal dan ook.
• Het inlaten met onwettige activiteiten.

U gaat ermee akkoord dat u ons vrijwaart van enige claim, eis, verplichting of schade als gevolg van of voortkomend uit het gebruik van deze dienst door u of iedere andere persoon die u daarvoor toestemming hebt verleend. Dit omvat uitdrukkelijk verliezen, verplichtingen, kosten of schulden, en onkosten (inclusief maar niet beperkt tot kosten van rechtsbijstand) als gevolg van
A. uw gebruik of het gebruik door een persoon met uw toestemming van de dienst of onze Website op een manier die schade veroorzaakt;
B. uw overtreding of de overtreding door een persoon met uw toestemming van enige bepaling van deze Gebruiksrechtovereenkomst;
C. uw overtreding of de overtreding door een persoon met uw toestemming van enig recht van derden, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, eigendomsrechten en privacyrechten
Deze verplichting tot vrijwaring en schadeloosstelling blijft van kracht na beëindiging van deze Gebruiksrechtovereenkomst en uw gebruik van de Website.

Minderjarigen
Als je ten minste 13 jaar oud bent maar jonger dan 18 jaar, dan heb je de toestemming van een ouder nodig om onze gratis draadloze internetdiensten te gebruiken. Als je jonger bent dan 13 jaar, dan mag je geen gebruik maken van onze gratis draadloze internetdiensten, zonder dat je ons de toestemming van een ouder hebt overlegd.
Indien u een ouder bent die een minderjarige toestemming verleent gebruik te maken van onze gratis draadloze internetdiensten, dan verklaart u ermee akkoord te gaan, dat u (i) toezicht uitoefent op het gebruik door de minderjarige van onze gratis draadloze internetdiensten en op zijn of haar internettoegang, dat u (ii) alle risico’s aanvaardt die zijn verbonden met het feit dat de minderjarige inhoud bekijkt die hij of zij heeft ontvangen door het gebruik van onze gratis draadloze internetdiensten en alle risico’s aanvaardt die zijn verbonden met het feit dat de minderjarige materiaal, inhoud of informatie naar anderen verzendt via het internet, en dat u (iii) alle aansprakelijkheid aanvaardt voor het gebruik door de minderjarige van onze gratis draadloze internetdiensten, met inbegrip van alle financiële verplichtingen.

Niet-naleving van de Gebruiksovereenkomst
We behouden ons het recht voor de gebruiker zonder voorafgaande kennisgeving de toegang te weigeren tot (onderdelen van) onze dienst, indien de gebruiker zich inlaat met gedragingen of activiteiten die naar ons goeddunken een schending van een voorwaarde van de Gebruiksovereenkomst inhouden.